Inriktning

Bromstensgården startade sin verksamhet 1992 och tillhör Stockholms Stad och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Tonvikten i vårt arbete är utredningar av familjer med små och stora barn. Vi tar även emot ensamma ungdomar samt stöduppdrag. Vår erfarenhet är att familjer bäst utreds i sin vardag vilket innebär att arbete, skola och fritidsaktiviteter i största möjliga utsträckning ska kunna pågå under utredningstiden. I de fall då skolgång inte finns erbjuder Bromstensgården undervisning i samarbete med ansvarig hemskola.

Vår grundidé är att all personal har adekvat utbildning och att det i varje team finns utredare med vidareutbildning inom familjearbete samt med erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten. Vi lägger också vikt vid fortbildning inom utredningstekniker av olika slag samt kontinuerlig handledning.

Målgrupper
– Familjer med små och stora barn
– Ensamma ungdomar
Vi tar emot från hela Storstockholm samt övriga kommuner i Sverige.

Problematik
– Bromstensgården tar emot familjer och ungdomar med psykosociala problem,
exempelvis relationsproblematik, anknytningsproblematik, övergreppsproblematik, skolproblematik.

Utredningar med motivations- och förändringsarbete                                      Bromstensgårdens specialitet är utrednings-, motivations- och förändringsarbete av den psykosociala problematiken hos familjer. Uppdragen innehåller bland annat frågeställningar om relationsmönster i familjerna samt önskemål om motivations- och förändringsarbete mellan föräldrar och barn. Vi tillämpar ett socialt nätverksperspektiv med närstående familjemedlemmar, släktingar, vänner, skola, förskola etc. Vår ambition är att barnen efter tiden på Bromstensgården ska få fortsatt stöd av viktiga personer i sina liv. Placeringstiden är tio till tolv veckor. Utredningstiden kan också fastställas efter diskussion om innehållet i uppdraget.

Vår strävan är att belysa familjens eller ungdomens problem och resurser – såväl egna resurser som resurser i det sociala nätverket – samt att tillsammans med föräldrar och barn initiera en förändringsprocess i syfte att i slutet av utredningstiden kunna analysera, bedöma och föreslå adekvata hjälpinsatser.

Stöduppdrag
Bromstensgården tar även emot familjer och ensamma ungdomar för att ge stöd. Sådana uppdrag gäller oftast barn och föräldrar som är asylsökande och inte orkar med de psykiska påfrestningar som asylsituationen innebär. Stöduppdrag kan också gälla familjer och ensamma ungdomar som socialtjänsten har kunskap om, men som under en viss tid är i behov av mycket stöd.

Kortare behandlingsuppdrag                                                      Behandlingsuppdragen kan vara av olika slag. Vi har erfarenhet av att arbeta med föräldrar som efterfrågar verktyg i sin föräldraroll och som är i behov av stöd och vägledning i vardagen för att kunna möta sina barn på ett nytt sätt. Personalen använder sig av olika samspelstekniker i syfte att hjälpa föräldrar till förändring i umgänget med sina barn, såsom t.ex. Marte Meo, Tejping och BoF (Barnorienterad familjeterapi).

Akuta placeringar                                                                                                              I mån av plats tar Bromstensgården också emot människor i akut kris. De akuta placeringarna kan pågå under två – fyra veckor. Om uppdragsgivaren vill förlänga en akut placering ber vi om ett skriftligt uppdrag. En akut placering bör inte vara längre än fyra veckor. Under den tiden arbetar vi aktivt tillsammans med beställaren för att stödja familjen/ungdomen och förbereda deras/dennes flytt till nästa boende. Sådana uppdrag kan innehålla stöd och omsorg, kontakt med viktiga personer m.m. De kan också innehålla hjälp med skolarbete i form av undervisning och kontakt med hemskola.

Övriga tjänster                                                                                                  Bromstensgården gör vid behov, och alltid med föräldrarnas medgivande, psykologutredningar på såväl barn som föräldrar. Dessa psykologer arbetar på konsultbasis. Vid misstanke om missbruk åtar vi oss att ta urinprov för analys och/eller vara behjälpliga i samarbete med t ex Maria Ungdom eller annan beroendeenhet.