Arbetsätt

När en familj eller ungdom flyttar till Bromstensgården utses omgående ett team av fyra familjeutredare, varav två arbetar dagtid och två arbetar schemalagt. Vi arbetar nära familjerna i deras vardag på Bromstensgården. Vi skriver och återger observationer till familjerna. Vi vägleder, stödjer samt initierar förändring i situationer som uppstår under utredningstiden. Vi arbetar även i samtals- och mötesform med både föräldrar och barn. Familjeutredarna arbetar med familjerna i processform i syfte att t ex hjälpa familjemedlemmarna att hitta nya sätt att kommunicera med varandra. Teamen träffas regelbundet och planerar arbetet utifrån en genomförandeplan som har upprättats tillsammans med familjerna och uppdragsgivarna. En sådan kan exempelvis innehålla:

– tid för djupintervju

– tid för livslinje

– veckovis inbokade samtal och möten i processform

– inplanerade “här –och- nusamtal” (återkoppling av skriftliga observationer)

– inplanerade samtal med barnen utifrån BBIC:s behovsområden

– inplanerad samspelsaktiviteter såsom, BOF-lek (lek i sandlåda med förälder och barn), filmning utifrån Marte Meos grundprinciper samt tid för analys av filmsekvenser

– tider för SAM-stund (Samtal – Aktivitet – Möte) .En aktivitet i syfte att skapa möte mellan förälder och barn

– hembesök tillsammans med personal.

Varannan vecka får personalgruppen handledning som utgår från ett systemteoretiskt synsätt. Den slutgiltiga utredningen skrivs utifrån BBIC:s triangel och innehåller Barnets behov – Föräldrarnas förmåga – Familj och miljö.