Arbetsätt

När en familj eller ungdom flyttar till Bromstensgården utses omgående ett team av fyra utredare/behandlare, varav två arbetar dagtid och två arbetar schemalagt. Personalgruppen har gått en tvåårig familjeterapiutbildning för att skapa ett gemensamt förhållningssätt i sitt arbete med familjerna på Bromstensgården. Personalen arbetar nära familjerna i deras vardag på Bromstensgården. De skriver och återger observationer till familjerna. De vägleder, stödjer samt initierar förändring i situationer som uppstår under utredningstiden. Vi arbetar även i samtals- och mötesform med både föräldrar och barn. Utredarna arbetar med familjerna i processform i syfte att t ex hjälpa familjemedlemmarna att hitta nya sätt att kommunicera med varandra.  Teamen träffas regelbundet och planerar arbetet utifrån en utredningsplan som har upprättats tillsammans med familjerna och uppdragsgivarna. En utredningsplan/vårdplan kan exempelvis innehålla:

– tid för djupintervju

– tid för livslinje

– veckovis inbokade samtal och möten i processform

– inplanerade “här –och- nusamtal” (återkoppling av skriftliga observationer)

– inplanerade samtal med barnen utifrån BBIC:s behovsområden

– inplanerad samspelsaktiviteter såsom, BOF-lek (lek i sandlåda med förälder och barn), filmning utifrån Marte Meos grundprinciper samt tid för analys av filmsekvenser

– tider för SAM-stund (Samtal – Aktivitet – Möte) .En aktivitet i syfte att skapa möte mellan förälder och barn

– hembesök tillsammans med personal

– tider för teammöten, tider för uppföljningsmöten med institutionschef, psykologtider för såväl föräldrar som barn, skrivmöten samt uppföljningsmöten med uppdragsgivaren.

Varannan vecka får personalgruppen handledning som utgår från ett systemteoretiskt synsätt. Den slutgiltiga utredningen skrivs utifrån BBIC:s triangel och innehåller Barnets behov – Föräldrarnas förmåga – Familj och miljö.